برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده آزاد بدون مقاله

1,800,000

ریال
همراه با پک هدیه

شرکت کننده آزاد با مقاله

2,000,000

ریال
(همراه با پک هدیه)
نویسنده اول از 50% تخفیف برخوردار خواهد بود.

دانشجویان با مقاله

1,200,000

ریال
(همراه با پک هدیه)

دانشجویان و اساتید

400,000

ریال
(بدون مقاله و بدون پک هدیه)

دانشجویان با مقاله

600,000

ریال
(بدون پک هدیه)
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.