نمایشگاه اولین کنفرانس ملی آیرو دینامیک و هیدرو دینامیک

 

برای شرکت در نمایشگاه اولین کنفرانس ملی آیرو دینامیک و هیدرو دینامیک و گرفتن غرفه در آن، میبایست فرمهای مربوط  "برگ مشارکت در نمایشگاه"  و  "برگ درخواست کارت شناسایی نمایشگاه"  را تکمیل و یک نسخه از آن را برای دبیرخانه فکس نمایید.

همچنین نقشه محل نمایشگاه را از اینجا دانلود کنید