تمدید زمان ارسال خلاصه مقالات دو صفحه ای و آغاز دریافت مقالات کامل
31 تیر 1391

دبیرخانه همایش بدینوسیله از استقبال شایسته اساتید و دانشجویانی که تا تاریخ 25 تیردماه 1391 جهت ارسال چکیده مقالات دو صفحه ای اقدام نمودند، قدردانی می نماید.

طبق تصمیم کمیته علمی همایش کلیه نویسندگانی که مقالات آنان تکمیل گشته و آماده رائه میباشد، میبایست تا تاریخ 10 مهرماه 1391 مقالات خود را ارسال کنند.

همچنین بر اساس درخواست های واصله کلیه متقاضیان میتوانند خلاصه مقالات دوصفحه ای خود را کماکان ارسال نمایند.