آخرین مهلت!!
22 اردیبهشت 1391

● آخـرین مهلـت ارسـال درخـواست بـرای حضـور در کـارگاه-های تخصصی: 1391/6/15
● آخرین مهلت برای ثبت نام در کنفرانس: 1391/20/7